मंगलवार, जनवरी 06, 2015

Traveler Dr Varsha Singh & Miss Sharad Singh.at Maa Harsiddhi Devi, Baghraj Temple, Sagar MP

Dr Varsha Singh at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

 Dr Miss Sharad Singh at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

Dr Varsha Singh at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

Dr Varsha Singh at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

 Dr Miss Sharad Singh at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

 Dr Miss Sharad Singh at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

 Dr Miss Sharad Singh at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

Dr Varsha Singh at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

Dr Varsha Singh at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

Dr Varsha Singh at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

Baghraj Harsiddhi Devi Temple Road, Sagar, MP, India

 Baghraj Harsiddhi Devi Temple Road, Sagar, MP, India

 Dr Miss Sharad Singh at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

 Dr Miss Sharad Singh at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

 Dr Miss Sharad Singh at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

 Dr Miss Sharad Singh at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

 Dr Miss Sharad Singh at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

Dr Varsha Singh & Dr Miss Sharad Singh at
 Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

Dr Varsha Singh at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

 Dr Varsha Singh at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India
 Dr Miss Sharad Singh at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

 Dr Miss Sharad Singh at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

 Dr Miss Sharad Singh at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

 Dr Miss Sharad Singh at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

Traveler Dr Varsha Singh....at Maa Harsiddhi Devi, Baghraj Temple, Sagar MP

Dr Varsha Singh at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

Dr Varsha Singh at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

Dr Varsha Singh at Dev Siddhi Manorath Shri Hanuman tenple in Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

Dr Varsha Singh with friends at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

Dr Varsha Singh at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

Dr Varsha Singh at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

Dr Varsha Singh at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

 Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

Dr Varsha Singh at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

Dr Varsha Singh at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

 Dr Miss Sharad Singh at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

 Dr Miss Sharad Singh at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

 Dr Miss Sharad Singh at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, IndiaDr Varsha Singh at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

 Dr Miss Sharad Singh at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

Dr Varsha Singh & Dr Miss Sharad Singh with literary persons at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

Dr Miss Sharad Singh at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

Dr Varsha Singh & Dr Miss Sharad Singh at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India

Dr Varsha Singh & Dr Miss Sharad Singh at Baghraj Harsiddhi Devi Temple, Sagar, MP, India